Poprawa wskaźników rentowności GPW w II kw. 2016 roku

Grupa GPW poinformowała o rosnących wskaźnikach rentowności w drugim kwartale 2016 roku. W tym okresie GPW wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 74,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 33,9 mln zł i zysk EBITDA – 43 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży w głównej mierze wynikał ze słabszego kwartału na rynku finansowym, stanowiącego efekt obniżenia obrotów na rynku akcji odzwierciedlającego spadek średniej kapitalizacji polskich spółek oraz niższej aktywności inwestorów „portfelowych”.


Ponadto przychody z obrotu akcjami pozostawały pod wpływem obniżki opłat transakcyjnych, wprowadzonej od stycznia 2016 r. W efekcie czego przychody z rynku finansowego wyniosły w II kw. 2016 r. 42,9 mln zł, o 12,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Dzięki skutecznym działaniom akwizycyjnym GPW wzrosła aktywność nowych klientów, a zwłaszcza firm handlujących na własny rachunek, którzy w I półroczu 2016 r. wygenerowali 18,3 mld zł dodatkowego obrotu na rynku akcji w porównaniu do 21 mld zł w całym 2015 r.

Przychody z rynku towarowego w II kw. 2016 r. wyniosły 30,9 mln zł i stanowiły 41,5 proc. przychodów GK GPW. W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. odnotowano wzrost we wszystkich liniach przychodowych TGE za wyjątkiem przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną.

Koszty operacyjne w II kw. 2016 r. osiągnęły poziom 38 mln zł, co przekłada się na wskaźnik kosztów do przychodów równy 51,1 proc. Znaczący spadek (-17,6 proc. kdk i -15,6 proc. rdr) jest efektem, przede wszystkim, zmiany sposobu księgowania opłaty na KNF, która w całości została naliczona w I kwartale. Na poziom kosztów w II kw. 2016 r. wpłynęło jednorazowe powiększenie rezerw na koszty osobowe z tytułu reorganizacji (+1,5 mln zł). Po „oczyszczeniu” kosztów operacyjnych z tych zdarzeń o charakterze jednorazowym, wciąż jednak mamy do czynienia ze spadkiem kosztów rok do roku (-12,7 proc.), w wskaźnik cost/income wynosi 52,8 proc.

Najistotniejsze informacje dot.  wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2016 r.

Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2016 r. wyniósł 33,9 mln zł, o 28,9 proc. więcej niż w I kw. 2016 r. oraz o 25,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody z rynku finansowego
W II kw. 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 42,9 mln zł, co oznacza spadek o 12,7 proc. rok do roku oraz o 3,4 proc. względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły w II kw. 57,7 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 54,9 proc. w I kw. 2016 r. i 63,8 proc. rok wcześniej.

Obsługa obrotu na rynku finansowym
W II kw. 2016 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 26,6 mln zł w porównaniu do 33,1 mln zł rok wcześniej (-19,9 proc.) i 28,3 mln zł w I kw. 2016 r. (-6,2 proc.).

Obsługa emitentów
W II kw. 2016 r. przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza spadek o 6,2 proc. rok do roku oraz wzrost o 4,4 proc. względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z obsługi emitentów w II kw. 2016 r. stanowiły 8,2 proc. całkowitych przychodów. Pomimo istotnego spadku kapitalizacji spółek na koniec 2015 r., której wartość jest podstawą naliczania opłat za notowanie, przychody z tego tytułu wzrosły rok do roku o 1,7 proc., ale spadły 2,4 proc. kwartał do kwartału.

Przychody z rynku towarowego
W II kw. 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 30,9 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku i jednocześnie spadek o 14,4 proc. względem I kw. 2016 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2016 r. wynosi 41,5 proc. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2016 r. spadły do poziomu 14,1 mln zł, czyli o 15,1 proc. względem I kw. 2016 r, przy jednoczesnym wzroście o 3,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Przychody Grupy GPW z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną wyniosły w II kw. 2016 r. 2,7 mln zł, w porównaniu do podobnego poziomu 2,7 mln zł w I kw. 2016 r. (+1,2 proc. kdk) oraz 3,4 mln zł rok wcześniej (-21,1 proc. rdr). Spadek przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną rdr wynika z niższego wolumenu obrotu na rynku transakcji terminowych, przy minimalnym wzroście w porównaniu do poprzedniego kwartału (+2,7 proc. kdk oraz -29,9 proc. rdr). Przychody z tytułu prowadzenia obrotu gazem wyniosły w II kw. 2016 r. 2,3 mln zł, co oznacza spadek o 7,8 proc. względem I kw. 2016 oraz wzrost o 42,1 proc. rdr. Największa część przychodów GK GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym pochodzi z obrotu prawami majątkowymi. W II kw. 2016 r. wyniosła ona 7,1 mln zł, czyli o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 25,8 proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2016 r. wyniosły 10,3 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej (+7,8 proc.) i 10,3 mln zł w poprzednim kwartale (-0,1 proc.). Tym samych ich udział w całkowitych przychodach GK GPW wzrósł do 13,8 proc. Wzrost przychodów w tytuł sprzedaży danych rynkowych jest, przede wszystkim, efektem dalszego rozwoju sprzedaży danych non-display oraz rekordowych przychodów z tytułu sprzedaży licencji do indeksów i danych historyczno-statystycznych na poziomie 720 tys. zł (9,9 proc. kdk i 21,3 proc. rdr).

Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w II kw. 2016 r. 9 mln zł, co wobec I kw. 2016 r. oznacza spadek o 21,9 proc. oraz wzrost o 15,8 proc. rdr. Wzrost przychodów w porównaniu do II kw. 2015 r. wynika w głównej mierze z zakończenia promocji dla rozliczeń transakcji na rynku gazu.

Koszty działalności operacyjnej
W II kw. 2016 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 38 mln zł, czyli o 7 mln zł mniej niż rok wcześniej (-15,6 proc.) oraz 8,1 mln zł mniej niż w poprzednim kwartale (-17,6 proc.). Największy wpływ na nominalny spadek kosztów operacyjnych miały koszty poniesione przez GK GPW na KNF, które zarówno w przypadku GPW jak i spółki stowarzyszonej KDPW zostały w całości zaksięgowane w I kw. 2016 r. Dodatkowo w II kw. 2016 r. została zawiązana dodatkowa rezerwa z tytułu kosztów odpraw reorganizacyjnych w wysokości 1,5 mln zł.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W II kw. 2016 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 1,4 mln zł w porównaniu do straty 0,3 mln zł rok wcześniej oraz straty w wysokości 1,4 mln zł w I kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ, przede wszystkim, wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange.

Źródło: GPW

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych