Wyniki finansowe Grupy GPW za I kw. 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa GPW, pozostając pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego, kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności na rynkach finansowym i towarowym oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy. Grupa GPW wypracowała w tym okresie przychody ze sprzedaży w wysokości 81,0 mln zł oraz zysk netto w wysokości 34,9 mln zł – o 0,7 mln zł (1,8%) niższy niż rok wcześniej.

Obniżenie przychodów ze sprzedaży wynikało w głównej mierze ze słabszego kwartału na rynku finansowym, będącego efektem niskiej kapitalizacji krajowych spółek i tym samym spadku obrotów akcjami oraz z obniżki opłat transakcyjnych obowiązujących na GPW od początku 2016 r. Spadek obrotów został częściowo zneutralizowany skutecznymi działaniami GPW mającymi na celu akwizycję nowych klientów – głównie w ramach programów wspierania płynności – którzy w I kwartale 2016 r. wygenerowali 9,4 mld zł dodatkowego obrotu na rynku akcji w porównaniu do 21 mld zł w całym 2015 r. W rezultacie przychody z rynku finansowego wyniosły w I kwartale 2016 r. 44,5 mln zł – o 11,5% mniej niż rok wcześniej. Przychody z rynku towarowego w I kwartale 2016 r. wyniosły 36,1 mln zł.

Koszty operacyjne w I kwartale 2016 r. znalazły się na poziomie o 13% niższym niż rok wcześniej (po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych1), co przekłada się na wskaźnik kosztów do przychodów równy 46,5%.

“W ostatnich miesiącach utrzymuje się trudna sytuacja na rynku akcji z uwagi na widoczny odpływ inwestorów. Tym bardziej istotna jest kontynuacja działań prowadzonych przez GPW w celu przyciągnięcia na rynek nowych inwestorów zagranicznych i dostarczycieli płynności. Kontynuujemy spotkania z cyklu Polish Capital Market Day, promujące polskie spółki za granicą, przywróciliśmy oczekiwaną przez uczestników rynku usługę kolokacji, a w najbliższych dniach działalność operacyjną rozpocznie ABN AMRO Clearing. Jestem przekonany, że działania te wraz z kolejnymi, które planujemy, przyczynią się do poprawy płynności i wartości obrotów na GPW” – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2016 r.

Zysk netto
Zaraportowany zysk netto Grupy GPW w I kwartale 2016 r. wyniósł 26,3 mln zł. Na jego niższy poziom wpłynęła nowa praktyka GPW w zakresie księgowania opłat na KNF. Do końca 2015 r. GPW i spółki zależne ujmowały tę opłatę w rachunku wyników proporcjonalnie w każdym kwartale roku. Począwszy od 2016 r. koszty te są ujmowane jednorazowo w I kwartale. W efekcie, mimo że od początku 2016 r. obowiązuje nowy model finansowania nadzoru w Polsce, zakładający spadek rocznych obciążeń GPW z tego tytułu o około połowę w stosunku do 2015 r., w I kwartale br. opłata ta zwiększyła się blisko dwukrotnie rok do roku. W kolejnych kwartałach 2016 r. nie będzie ona jednak już rozpoznawana. Analogiczne podejście zostało zastosowane w przypadku KDPW – jednostki stowarzyszonej Giełdy. Po sprowadzeniu do porównywalności (wyłączenie opłaty Grupy GPW i Grupy KDPW przypadających na II-IV kwartał) zysk netto wyniósł 34,9 mln zł, czyli wzrósł o blisko 24% w stosunku do IV kwartału 2015 r. i spadł o niecałe 2% rok do roku (po dodatkowym oczyszczeniu wyniku I kwartale 2015 r. z efektu rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe).

Przychody z rynku finansowego
W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 44,5 mln zł, co oznacza spadek o 11,5 % rok do roku oraz 9,2% względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły w I kwartale 54,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 58,4% w IV kwartale 2015 r. i 57,0% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym
W IV kwartale 2016 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 28,3 mln zł w porównaniu do 34,4 mln zł rok wcześniej (-17,6%) i 33,2 mln zł w IV kwartale 2015 r. (-14,7%). Spadek przychodów jest efektem przede wszystkim obniżenia aktywności inwestorów na rynku akcji (spadek obrotów ramach arkusza zleceń o 14,4% rdr i 9,6% kdk), co w połączeniu obniżką opłat transakcyjnych obowiązującą na GPW od 1 stycznia 2016 r. przełożyło się na łączny spadek przychodów z tytułu obrotu akcjami do poziomu 21,0 mln zł (-22,1% rdr, -19,1% kdk). W I kwartale 2016 r. odnotowano jednocześnie wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi do poziomu 3,1 mln zł, czyli o 11,4% w porównaniu do I kwartału 2015 r. oraz o 5,5% względem poprzedniego kwartału.

Przychody z rynku towarowego
W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,1 mln zł, co oznacza spadek o 3,3% rok do roku i jednocześnie wzrost o 5,5% względem IV kwartału 2015 r. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa emitentów
W I kwartale 2016 r. przychody Grupy GPW z tytułu obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,9% rok do roku oraz spadek o 2,8% względem poprzedniego kwartału. Tym samym przychody z obsługi emitentów w I kwartale 2016 r. stanowiły 7,2% całkowitych przychodów Grupy GPW.

Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji osiągnęły w I kwartale 2016 r. rekordowy poziom i wyniosły 10,3 mln zł wobec 9,6 mln zł rok wcześniej (+6,8%) i 9,7 mln zł w poprzednim kwartale (+5,7%). Tym samym ich udział w całkowitych przychodach GK GPW wzrósł do 12,7%. Wzrost przychodów z tytułu sprzedaży danych rynkowych jest przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego.

Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kwartale 2016 r. spadły do poziomu 16,6 mln zł, czyli o 10,2% rok do roku i o 5,7% względem IV kwartału 2015 r. Przychody Grupy GPW z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną wyniosły w I kwartale 2016 r. 2,7 mln zł, w porównaniu do 4,6 mln zł w IV kwartale 2015 r. (-41,8%) oraz 3,5 mln zł rok wcześniej (-25,1%). Spadek przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną zarówno kdk, jak i rdr wynika z niższego wolumenu obrotu na rynku transakcji terminowych (-49,9% kdk oraz -32,4% rdr). Przychody z tytułu prowadzenia obrotu gazem wyniosły w I kwartale 2016 r. 2,5 mln zł, co oznacza spadek o 6,7% rok do roku i wzrost o 45,5% względem IV kwartału 2015 r. Największa część przychodów GK GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym pochodzi z obrotu prawami majątkowymi. W I kwartale 2016 r. wyniosła ona 9,5 mln zł, czyli o 9,1% mniej niż rok wcześniej oraz o 4,0% więcej niż kwartał wcześniej.

Rozliczanie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w I kwartale 2016 r. 11,5 mln zł, co wobec I kwartału 2015 r. oznacza wzrost o 2,8% oraz wzrost o 4,0% kdk. Wzrost przychodów w porównaniu do IV kwartału 2015 r. wynika z wzrostu wolumenów dostaw na rynku gazu oraz wolumenu obrotu kogeneracyjnymi świadectwami pochodzenia.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
W I kwartale 2016 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 8,0 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4% rok do roku oraz wzrost o 44,1% względem IV kwartału 2015 r. Łączny wolumen wystawionych w I kwartale 2016 r. świadectw pochodzenia wyniósł 16,7 TWh (-4,9% rdr oraz +75% kdk), a w obszarze umorzeń – 9,7 TWh (+128,5% rdr). Pozytywna zmiana przychodów z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia wynika przede wszystkim z wysokich przychodów z tytułu umorzenia zielonych świadectw pochodzenia, a w mniejszym stopniu także z wyższych przychodów z tytułu wystawienia i ewidencji praw majątkowych.

Koszty działalności operacyjnej
W I kwartale 2016 r. zaraportowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 46,1 mln zł. Zasadniczy wpływ na ich poziom miało jednorazowe księgowanie opłat rocznych na KNF. Po oczyszczeniu z wpływu tych opłat przypadających na II-IV kwartał, koszty operacyjne wyniosły 37,7 mln zł, czyli o 13,5% mniej niż rok wcześniej (po dodatkowym oczyszczeniu kosztów osobowych I kwartale 2015 r. z efektu rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe) i o 17,9% mniej niż w IV kwartale 2015 r. Tym samym wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł 46,5%.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
W I kwartale 2015 r. strata Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 0,2 mln zł rok wcześniej oraz straty w wysokości 1,7 mln zł w IV kwartale 2015 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kwartale 2016 r. strata KDPW przypadająca na GPW wyniosła 0,3 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 1,6 mln zł rok wcześniej, przy czym wynik KDPW został istotnie obniżony w wyniku wspomnianego wcześniej jednorazowego zaksięgowania rocznej opłaty na KNF w I kwartale 2016 r. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kwartale 2016 r. stratę, z której 1,2 mln zł przypadło na Grupę GPW (w porównaniu do 1,5 mln zł straty IV kwartale 2015 r. i rok wcześniej). Po analogicznym do GPW oczyszczeniu wyniku KDPW z opłat na KNF udział Giełdy w zyskach spółek stowarzyszonych był dodatni i wyniósł 0,5 mln zł.

Źródło: GPW

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych