Sytuacja na rynku kredytowym (wyniki kwartalnej ankiety NBP)

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki kwartalnej ankiety opisujące sytuację na rynku kredytowym. W materiale omówiono zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w II kwartale 2016 r. oraz przewidywania na następny kwartał. Informacje zestawiono w oparciu o ankietę, którą – na przełomie czerwca i lipca 2016 r. – wypełniło 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

W II kwartale 2016 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, za wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w przypadku których banki złagodziły kryteria. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym ankietowane banki zaostrzyły jeden z warunków udzielenia kredytów, podwyższając marżę kredytową. Zaostrzenie to banki uzasadniały głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową, przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz ryzykiem związanym z sytuacją największych kredytobiorców.

W drugim kwartale br. banki zaobserwowały spadek popytu zgłaszanego ze strony dużych przedsiębiorstw, a w obrębie małych i średnich przedsiębiorstw nie brak zmian popytu. W III kwartale 2016 r. banki przewidują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w przypadku większości kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla MSP, gdzie banki planują zaostrzenie polityki. Ankietowane banki spodziewają się wzrostu popytu na kredyt zgłaszanego ze MSP oraz niewielkiego spadku w przypadku dużych przedsiębiorców.

W II kwartale 2016 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów oraz – w mniejszym stopniu – warunków udzielania kredytów mieszkaniowych (zwiększono wymagania dotyczące zabezpieczeń i wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy oraz podwyższone pozaodsetkowe koszty kredytu i marże kredytowe). Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Po raz pierwszy od trzech kwartałów banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W opinii banków główną przyczyną tego zjawiska było zaostrzenie polityki kredytowej. W III kwartale 2016 r. banki zapowiadają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej oraz spodziewają się istotnego spadku popytu.

Ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych w II kwartale 2016 r. Część z banków wprowadziła drobne zmiany w warunkach udzielania kredytów (m.in. obniżyły marże kredytowe). W II kwartale 2016 r. według banków wzrósł popyt na kredyty konsumpcyjne. W trzecim kwartale br. przewiduje się brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych