Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2012 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W ubiegłym roku struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2011 r.; inwestorzy indywidualni wygenerowali 18% obrotów (bez zmian rdr), inwestorzy instytucjonalni 34% (-1 pkt. proc.), a zagraniczni 48% (+1 pkt. proc.)
W obrotach kontraktami terminowymi nadal dominują inwestorzy indywidualni (47%) i sukcesywnie rośnie znaczenie inwestorów zagranicznych (17%, najwyżej w historii)
Na rynku NewConnect, tak jak w latach poprzednich, główną rolę odgrywają inwestorzy indywidualni

GŁÓWNY RYNEK GPW – obroty akcjami:
W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta grupa w całym 2012 r. wygenerowała 48% obrotów akcjami, przy czym w II półroczu 2012 r. odnotowano wzrost jej udziału w obrotach do 50%. Wśród brokerów zagranicznych w II półroczu 2012 r. dominowały firmy z Wielkiej Brytanii (59%), na drugiej pozycji po raz kolejny znalazły się instytucje z Francji (19%).
Udział krajowych instytucji finansowych w całym 2012 r. wyniósł 34%. Wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów (udział 37% w II pół. 2012 r.), na drugim miejscu uplasowały się TFI (28% – II pół. 2012 r.), a na trzecim fundusze emerytalne (17% – II pół. 2012 r.).
Na stabilnym poziomie pozostała również aktywność inwestorów indywidualnych, którzy w całym 2012 r. wygenerowali obroty na Głównym Rynku akcji na poziomie 18% (takim samym jak w 2011 r.).

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji.

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

RYNEK NEWCONNECT:
Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w całym 2012 r. odpowiadali za 73% obrotów. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 10% obrotów, a instytucje krajowe wygenerowały obroty na poziomie 17%. Nadal główną rolę w tej grupie odgrywają prywatne firmy, które w II półroczu 2012 r. odpowiadały za 35% obrotów akcjami.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect.

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH:
Również na rynku derywatów w 2012 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 47%, natomiast na rynku opcji – 50%. W całym 2012 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36% i 17%. Na rynku opcji w badanym okresie podmioty zagraniczne wygenerowały obroty opcjami na poziomie 11%, a udział instytucji krajowych wzrósł znacznie, do poziomu 39% (w 2011 r – 12%).

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych.

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji.

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

GPW przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w drugim półroczu 2012 r. Zgodnie z przyjętą metodologią* udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, dane roczne zostały obliczone na podstawie danych półrocznych.

Udział w badaniu wzięło 31 krajowych członków GPW, który wypełnili przygotowane przez GPW ankiety. Respondenci podawali dokładne wartości. Przy pomocy zmodyfikowanej metody oszacowano również strukturę klientów zagranicznych Członków Giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne, realizowane na GPW.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych