Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I pół. 2012 r.

  • Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu; wciąż dominują inwestorzy zagraniczni
  • Znaczący wzrost udziału inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku alternatywnym
  • Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w handlu opcjami

GPW po raz kolejny przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na warszawskim parkiecie. Zgodnie z przyjętą metodyką*, udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie.

GŁÓWNY RYNEK GPW – obroty akcjami:
Wyniki badania wskazują, że w pierwszym półroczu 2012 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, na Głównym Rynku akcji dominowali inwestorzy zagraniczni, którzy odpowiadali za 46% obrotów akcjami. Wśród brokerów zagranicznych dominowały firmy z Wielkiej Brytanii (56%), na drugiej pozycji po raz kolejny uplasowały się instytucje z Francji (22%).
Drugą pozycję w obrotach akcjami ponownie utrzymały krajowe instytucje finansowe, które w I półroczu 2012 r. wygenerowały 35% obrotów akcjami. Wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów rynku (udział 32%), na drugim miejscu uplasowały się TFI (30%), a na trzecim fundusze emerytalne (16%).
Ustabilizowała się również aktywność inwestorów indywidualnych. W pierwszym półroczu 2012 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali obroty na Głównym Rynku akcji na poziomie 19%, czyli takim samym jak w 2011 r.
Po raz kolejny w historii badań, udział inwestorów w obrotach akcjami na głównym parkiecie GPW pozostał praktycznie niezmieniony w stosunku do wyników z poprzednich badanych okresów.

RYNEK NEW/CONNECT:
W I półroczu br. na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywali inwestorzy indywidualni, którzy odpowiadali za 72% obrotów. Za istotny należy uznać znaczny wzrost aktywności inwestorów zagranicznych. W I półroczu udział tej grupy w obrotach na NewConnect wyniósł 12% (poprzednio 3%), co jest rekordem w dotychczasowej historii tego rynku. Instytucje krajowe odpowiadały w tym okresie za 16% obrotów na NewConnect. Nadal główną rolę w tej grupie odgrywały prywatne firmy, które odpowiadają za 30% obrotów akcjami.

RYNEK DERYWATÓW:
Również na rynku derywatów w I półroczu br. dominującą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. W przypadku kontraktów terminowych osoby fizyczne odpowiadały w tym okresie za 47% obrotów (poprzednio 46%), zaś na rynku opcji ich udział w obrotach wynosił 55%. W przypadku instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych, ich udział w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36% i 17%. Na rynku opcji w badanym okresie podmioty zagraniczne wygenerowały obroty opcjami na poziomie 13%, a udział instytucji krajowych wzrósł do poziomu 32% (poprzednio 12%).

 

Udział w badaniu wzięło 31 krajowych członków GPW, który wypełnili przygotowane przez GPW ankiety. Respondenci podawali dokładne wartości. Przy pomocy zmodyfikowanej metody oszacowano również strukturę klientów zagranicznych Członków Giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych