Wyniki finansowe Grupy GPW w 2012 roku

Wyniki skonsolidowane Grupy GPW w 2012 r. (konsolidacja wyników TGE od marca 2012 r.):

Przychody ze sprzedaży: 273,8 mln zł (+1,9% r/r)
Zysk z działalności operacyjnej: 125,3 mln zł (-6,3% r/r)
Zysk netto: 106,2 mln zł (-20,8% r/r)
Zysk na akcję: 2,52 zł (3,19 zł w 2011 r.)

Do rekordowego poziomu 273,8 mln zł wzrosły przychody Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2012 r. W stosunku do 2011 r. oznacza to poprawę o 1,9%, która jest efektem przejęcia przez GPW w 2012 r. Towarowej Giełdy Energii (TGE), jedynej licencjonowanej giełdy energii w Polsce. W wyniku konsolidacji TGE od marca 2012 r. przychody Grupy GPW z rynku towarowego wzrosły do 62,6 mln zł z 2 mln zł w 2011 r. Z tego samego powodu o blisko 10,8% zwiększyły się koszty operacyjne Grupy GPW (148,5 mln zł), jednak na poziomie jednostkowym GPW zredukowała koszty działalności operacyjnej o 7,0% do 114,9 mln zł.

Przychody z rynku towarowego odpowiadały za 22,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW w 2012 r. i w całości zrekompensowały ponad 20-proc. spadek przychodów Giełdy z rynku finansowego, które wyniosły 208,1 mln zł. Niższe wyniki segmentu „rynek finansowy” są efektem związanej z kryzysem finansowym ogólnoświatowej tendencji spadku obrotów na rynkach akcji i instrumentów pochodnych. W 2012 r. całkowite obroty akcjami na GPW zmniejszyły się o 24,3%, a instrumentami pochodnymi o 27,1%. Pomimo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego GPW umocniła swoją pozycję w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawska giełda odpowiadała za 54,2% obrotów akcjami w regionie, 47,2% kapitalizacji akcji (w 2011 r. było to odpowiednio 50,1% i 44,2%) oraz 77,4% obrotów kontraktami terminowymi i opcjami na akcje i indeksy. Kolejny rok z rzędu GPW była jednym z najaktywniejszych rynków IPO na kontynencie. Przeprowadzone w Warszawie IPO stanowiły 40% wszystkich ubiegłorocznych debiutów w Europie. Łączna wartość ofert (731 mln euro) pozwoliła GPW na zajęcie piątej pozycji wśród giełd funkcjonujących na najbardziej rozwiniętych europejskich rynkach kapitałowych.

W 2013 r. najważniejszym projektem dla GPW i całego polskiego rynku kapitałowego będzie wdrożenie nowej technologii obrotu, w tym nowego, dostarczanego przez grupę NYSE Euronext, systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Zmiana technologii pozwoli na dużo większą szybkość obsługi transakcji i w praktyce usunie ograniczenia dotyczące liczby obsługiwanych zleceń i transakcji, co stworzy dogodne warunki do wzrostu płynności i efektywności rynku. Lepsze parametry i funkcjonalności systemu umożliwią bardziej dynamiczny rozwój różnych kategorii instrumentów i podniosą komfort obsługi systemu przez jego użytkowników. Równolegle z implementacją systemu UTP, którego start na GPW został potwierdzony na 15 kwietnia br., GPW będzie prowadziła programy związane z podnoszeniem płynności na rynkach akcji i derywatów oraz uruchomi nowe segmenty rynku instrumentów pochodnych, tj. opcje na akcje, kontrakty futures na obligacje skarbowe oraz na stawkę WIBOR, a także rozliczane finansowo instrumenty pochodne na towary giełdowe.

– Po trudnym dla rynku kapitałowego roku ubiegłym, rok 2013 przyniesie wiele pozytywnych, już zaplanowanych zmian. Jestem przekonany, że w duchu współpracy uczestników rynku osiągniemy cele, jakie sobie stawiamy, w tym doprowadzimy do zwiększenia atrakcyjności poszczególnych segmentów rynku dla inwestorów oraz podmiotów poszukujących finansowania z wykorzystaniem mechanizmów giełdowych. Bardzo też liczę na inicjatywy otoczenia giełdy, które będziemy mogli wspólnie analizować i najlepsze z nich realizować. – mówi Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy GPW wyniósł w 2012 r. 125,3 mln zł, co oznacza spadek o 6,3% w stosunku do 2011 r., w którym Giełda osiągnęła jedne z najwyższych wyników finansowych w historii. Głębszy spadek zysku netto (o 20,8% do 106,2 mln zł) jest między innymi efektem pogorszonego wyniku z udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych oraz obsługi zadłużenia po przeprowadzonej na przełomie 2011 i 2012 r. zmiany struktury finansowania Giełdy.

– Przejęcie Towarowej Giełdy Energii, która umożliwiła GPW znaczące zdywersyfikowanie źródeł przychodów i uodporniła nas na trendy panujące na rynku finansowym, zostało sfinansowane z emisji 5-letnich obligacji na łączną kwotę 245 mln zł. Obligacje charakteryzują się jednym z najniższych kosztów obsługi wśród krajowych obligacji korporacyjnych (WIBOR 6M + 117 punktów bazowych), co jest rynkowym potwierdzeniem bardzo silnej pozycji finansowej Giełdy – powiedział Adam Maciejewski.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych