Handel zagraniczny w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost obrotów handlu zagranicznego, większy przypadku eksportu niż importu. Dodatnie saldo obrotów ogółem było wyższe niż przed rokiem. Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz import z krajów rozwijających się. Ponadto, w wyniku wzrostu wartości dostaw na Ukrainę i Białoruś, po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotowano wzrost  eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wymiana ogółem liczona według cen stałych również była wyższa niż przed rokiem. Mniej korzystnie kształtował się natomiast wskaźnik terms of trade.  W porównaniu z I kwartałem ub. roku eksport zwiększył się o 4,2%, a import o 3,2%.

Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 8319,0 mln zł wobec 6337,8 mln zł przed rokiem. Obroty wyrażone w euro zwiększyły się po stronie eksportu o 1,7%, a po stronie importu o 0,8%, dodatnie saldo osiągnęło wartość 1899,1 mln EUR w porównaniu z 1483,7 mln EUR w okresie styczeń – marzec ub. roku. Eksport w dolarach USA był niższy o 4,2%, a import o 5,1% niż przed rokiem.  Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2094,3 mln USD wobec 1714,9 mln USD.

Obroty w cenach stałych w I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zwiększyły się o 4,6% zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Wolumen eksportu był wyższy w obrotach z krajami UE o 6,0% i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej o 6,1%, natomiast obniżył się z krajami rozwijającymi się o 8,4%. W imporcie wzrósł  wolumen towarów sprowadzanych z krajów UE o 1,6%, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 27,4% i z krajów rozwijających się o 5,8%.

Ceny transakcyjne towarów eksportowanych (liczone w złotych) obniżyły się w stosunku do I kwartału ub. roku o 0,4%, a towarów importowanych o 1,3%.  Wskaźnik terms of trade w obrotach ogółem kształtował się na poziomie 100,9 w porównaniu ze  102,1 w okresie styczeń – marzec ub. roku.

W wymianie z krajami UE wskaźnik terms of trade wynosił 98,6 wobec 100,8,  w obrotach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 134,0 wobec 129,2, a z krajami rozwijającymi się – 96,0 w porównaniu z 99,3 w analogicznym okresie ub. roku.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych