GUS -rynek pracy w I kwartale 2016

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat rynku pracy w I kwartale 2016 roku

W I kwartale br. tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było szybsze niż w poprzednich okresach. W urzędach pracy w okresie styczeń–marzec br. zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż przed rokiem i jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji. W końcu marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia były niższe niż przed miesiącem i przed rokiem.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw1 w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 5717,0 tys. osób, tj. zwiększyło się o 2,6% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu odpowiednio o 1,1% w analogicznym okresie ub. roku). Największy wzrost zatrudnienia notowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,3%) oraz informacji i komunikacji (o 9,9%). Zwiększyło się również zatrudnienie m.in. w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (w granicach 3,0% – 2,4%). Obniżyło się zatrudnienie w górnictwie i wydobywaniu (o 8,0%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,7%), a także – w niewielkim stopniu – w obsłudze rynku nieruchomości (o 0,7%) oraz budownictwie (o 0,3%).

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z I kwartałem ub. roku obserwowano w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,3%), produkcją mebli (o 5,7%), produkcją wyrobów z metali (o 4,9%), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,9%), magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (o 3,7%), produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,5%) oraz transportem lądowym i rurociągowym (o 3,4%). Największy spadek zatrudnienia zanotowano w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 12,8% wobec spadku o 7,8% w I kwartale ub. roku). Obniżyło się zatrudnienie również w produkcji odzieży (o 4,0%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,9%) oraz budowie budynków (o 1,0%).  W marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5726,7 tys. osób, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu w lutym br. o 2,5% i marcu ub. roku o 1,1%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca br. wyniosła 1600,5 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,2%, tj. o 52,2 tys.), jak i z analogicznym okresem ub. roku (o 14,0%, tj. o 260,1 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,0%, tj. obniżyła się o 0,3 p.proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 1,5 p.proc. niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 6,3% w wielkopolskim do 16,5% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła ona we wszystkich województwach. W największym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwie lubuskim i zachodniopomorskim (po 0,6 p.proc.). W porównaniu z marcem ub. roku stopa bezrobocia również zmniejszyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie zachodniopomorskim (o 2,3 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,2 p.proc.).

Źródło: GUS

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych