Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki kwartalnej ankiety NBP

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację “Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówiono zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2016 r. oraz przewidywania na II kwartał 2016 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie marca 2016 r. i kwietnia 2016 r. – wypełniło 25 banków o łącznym, 86% udziale w rynku kredytowym.

W obrębie polityki kredytowej banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych w I kwartale 2016 r. nie zaobserwowano istotnych zmian. Niektóre banki dokonały niewielkich korekt w warunkach udzielania kredytów konsumpcyjnych: podwyższyły marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem oraz wydłużyły maksymalny okres kredytowania. W I kwartale 2016 r. według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się. W II kwartale 2016 r. banki oczekują wzrostu popytu przy złagodzeniu polityki kredytowej.

W I kwartale 2016 r. banki istotnie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Banki podwyższyły marże kredytowe, zaostrzyły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń oraz zwiększyły wymagany wkład własny kredytobiorcy. Wśród głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki wymieniały wejście w życie zapisów Rekomendacji S odnośnie do minimalnej wysokości wkładu własnego oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej. Drugi kwartał z rzędu banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, który kształtował się znacznie powyżej oczekiwań z końca 2015 r. Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania puli środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. W II kwartale 2016 r. banki zapowiadają kontynuację istotnego zaostrzania polityki kredytowej, a pojedyncze banki przewidują spadek popytu na te kredyty.

W I kwartale 2016 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, jednocześnie kontynuując zaostrzanie warunków udzielania kredytów, tj. marży kredytowej i pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zaostrzenie polityki kredytowej uzasadniano głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową oraz ryzykiem związanym z sytuacją największych kredytobiorców. W I kwartale 2016 r. banki zaobserwowały spadek popytu zgłaszanego ze strony dużych przedsiębiorstw oraz wzrost – ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. W II kwartale 2016 r. banki prognozują złagodzenie polityki kredytowej w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i brak zmian w segmencie dużych przedsiębiorstw. W opinii ankietowanych banków wzrost popytu zgłaszanego ze strony przedsiębiorstw będzie zauważalny jedynie w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: NBP

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych