Aktywa Grupy PKO Banku Polskiego przekroczyły 200 mld zł

Po III kwartałach 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała wynik finansowy na poziomie 2,29 mld zł. Utrzymała wysoką efektywność działania, dyscyplinę kosztów operacyjnych i obniżyła koszty ryzyka. Suma bilansowa Grupy przekroczyła 200 mld zł, wolumeny kredytów oraz depozytów 150 mld zł. Bank zanotował dynamiczny przyrost nowej sprzedaży. Pozostaje liderem w kluczowych segmentach rynku oraz wdraża innowacyjną ofertę produktową.

– Stabilny rozwój biznesu, wysoka efektywność, silna pozycja kapitałowa przy doskonałej dyscyplinie kosztowej to efekt konsekwentnie wdrażanej strategii dla Grupy Kapitałowej Banku. Dalszy wzrost przychodów i osiąganie trwałych przewag konkurencyjnych przyniosą także synergie związane z realizowanymi przejęciami i aliansami obejmującymi zarówno integrację polskich spółek grupy Nordea, alians z amerykańskim EVO, jak i wdrożenie nowego modelu bancassurance – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Grupa wypracowała wysoki wynik na działalności biznesowej, który po III kwartałach 2013 r. ukształtował się na poziomie ponad 7,53 mld zł. Wzrost skonsolidowanego wyniku z tytułu prowizji i opłat do 2,35 mld zł na koniec III kwartału 2013 r. był w głównej mierze wypracowany poprzez wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu kredytów, przy ponad 15-proc. r/r wzroście ich nowej sprzedaży oraz wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych.

Skonsolidowany wynik finansowy wypracowany w samym III kwartale 2013 r. wyniósł 754,5 mln zł. Dzięki zmniejszeniu kosztów odsetkowych w efekcie dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych do niższego poziomu rynkowych stóp procentowych wynik odsetkowy w III kwartale tego roku ustabilizował się na poziomie 1,58 mld zł. Wynik prowizyjny przekroczył 808 mln zł i wzrósł o 4,7 proc. kw/kw dzięki wyraźnemu wzrostowi wyniku z kart oraz rachunków bankowych. Koszty ryzyka, w porównaniu do poprzedniego kwartału, spadły o 0,06 p.p., do poziomu 1,29 proc.

Od dłuższego czasu Grupa PKO Banku Polskiego wyróżnia się doskonałą dyscypliną kosztową – wskaźnik C/I w ujęciu rocznym wyniósł na koniec września tego roku 44,1 proc, znacznie poniżej średniej w sektorze bankowym, dzięki m.in. redukcji kosztów o 1,1 proc. r/r. Tym samym na wysokim poziomie utrzymała się efektywność Grupy, wskaźnik ROE na koniec III kwartału wyniósł 13 proc., zaś ROA 1,6 proc.

Poprawa wyniku z tytułu odpisów w okresie trzech kwartałów 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (spadek o -23,0 proc. r/r) to przede wszystkim efekt spadku odpisów na portfelu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2013 roku wyniósł 8,6 proc., co oznacza spadek o 0,3 p.p. r/r, głównie w efekcie przeprowadzonych pakietowych sprzedaży wierzytelności trudnych.

Grupa utrzymała silną pozycję kapitałową. Na koniec III kwartału 2013 r. skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8 proc, a współczynnik Core Tier 12,8 proc.

PKO Bank Polski podtrzymuje wiodącą pozycję w rynku kredytów i depozytów. Na koniec III kwartału kredyty netto, według danych skonsolidowanych wzrosły do 150 mld zł, o 5,1 proc. r/r , a depozyty do blisko 151 mld zł, o 3,7 % r/r. W III kwartale 2013 r. nowa sprzedaż kredytów w segmencie detalicznym wzrosła o ponad 29 proc. r/r osiągając poziom 6,2 mld zł a, w segmencie korporacyjnym o blisko 9 proc., osiągając poziom 5,9 mld zł.

Bank pozostaje liderem na rynku kredytów mieszkaniowych, utrzymuje wysoki, blisko 30-proc udział w rynku. W III kwartale tego roku Bank sprzedał kredyty mieszkaniowe na kwotę 2,6 mld zł, o 32,7 proc., więcej r/r. Sprzedaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła w III kwartale 1,08 mld zł, co daje ponad 25-proc. wzrost r/r. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych osiągnęła w III kwartale 2013 r. ok. 2 mld zł, w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku sprzedaż tych kredytów wzrosła o 44,7 proc. Ponad połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO Banku Polskim. Do końca września skorzystało z nich ponad 10 tysięcy przedsiębiorców, a wartość udzielonych kredytów obrotowych przekroczyła 2,2 mld złotych.

W ramach realizacji nowej strategii „Codziennie Najlepszy” PKO Bank Polski wdraża szereg inicjatyw strategicznych. W ostatnim czasie najważniejszym z nich było zawarcie aliansu strategicznego z EVO Payments International, wiodącym operatorem usług płatniczych w USA, Kanadzie i Europie. W ramach umowy Bank sprzedał 66 proc. udziałów w spółce zależnej eService. Według szacunków zysk brutto z tej transakcji wyniesie ok 380 mln zł. Sprzedaż pozytywnie wpłynie na wskaźniki kapitałowe Banku.

Bank rozwija także innowacyjną usługę płatności mobilnych IKO. Dotychczas aplikację IKO aktywowało prawie 85 tysięcy osób, które wykonały ponad 190 tysięcy transakcji, na łączna kwotę prawie 50 milionów złotych. Obecnie każdego dnia klienci dokonują pomiędzy 1200 a 1500 transakcji IKO (wypłata telefonem z bankomatu, płatności w Internecie i sklepach oraz przelewy na numer telefonu). W ciągu miesiąca aplikację IKO aktywowało już ponad 7 tysięcy klientów Inteligo, co stanowi prawie 10 proc. wszystkich aktywacji od marca.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych