Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych styczeń-czerwiec 2016

W I półroczu 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I półroczu 2015 roku.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 94,7% przed rokiem do 94,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,1%, a koszty tej działalności w tempie 3,0%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 61,0 mld zł i był wyższy o 6,0% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,9 mld zł i był wyższy o 1,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (4,0 mld zł wobec 2,6 mld zł przed rokiem).

Wynik finansowy brutto wyniósł 71,0 mld zł wobec 64,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 9,5 mld zł wobec 9,9 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 61,5 mld zł i był wyższy o 12,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 74,8 mld zł i był wyższy o 11,4% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 13,3 mld zł i zwiększyła się o 4,8%. Zysk netto wykazało 75,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 75,0% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 82,3% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,6% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,6% jednostek (przed rokiem 79,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,6% (wobec odpowiednio 89,7% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 94,3% (wobec 94,7% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,1 p.proc. i ukształtował się na poziomie 5,0%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,3% do 5,7% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,5% do 4,9%.

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w budownictwie (z 2,7% do 5,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,3% do 7,5%), przetwórstwie przemysłowym (z 5,2% do 5,9%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,5% do 2,1%). Najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 12,0% do 10,9%), zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (z 7,0% do 5,9%), informacji i komunikacji (z 7,1% do 6,3%).

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 37,2% (36,2% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 101,8% (101,1%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,4% przedsiębiorstw (wobec 47,8% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,2% badanych przedsiębiorstw (wobec 12,4% przed rokiem).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział kosztów wynagrodzeń (o 0,5 p.proc.), usług obcych (o 0,3 p.proc.), amortyzacji, podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów i energii (o 1,2 p.proc.).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 50,5% wykazało w I półroczu br. sprzedaż na eksport (50,3% rok wcześniej). Poziom sprzedaży eksportowej był o 7,5% wyższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 24,2% do 25,2%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 80,5% przedsiębiorstw wobec 79,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy poprawie i były nieco lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W I półroczu br. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 49,4 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,1% niższe niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku notowano wzrost o 10,9%).

Źródło: GUS

Mokka

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych