Inwestorzy na GPW w pierwszej połowie 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW stanowili inwestorzy zagraniczni. W tym okresie, ta grupa inwestorów, wygenerowała 54% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. rok do roku. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 33 proc., czyli o 4 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni, w pierwszej połowie 2016 r. wygenerowali 13 proc. obrotów (+1 pkt proc. rok do roku), co potwierdza stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach.

W ostatnim półroczu wśród instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 35 proc.), na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (33 proc.), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13 proc.).

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadali za 75 proc. obrotów, czyli tyle samo, ile w całym 2015 r. W tym samym okresie udział inwestorów zagranicznych stanowił 8 proc. obrotów. Spadek udziału w obrotach na tym rynku przypadł instytucjom krajowym, które zanotowały 17 proc. udziału w obrotach.

W minionym półroczu na NewConnect wśród instytucji, dominowały firmy, które odpowiadały za 38 proc. obrotów akcjami. Aktywnymi inwestorami na NewConnect niezmiennie są TFI, które w pierwszej połowie 2016 r. odpowiadały za 22 proc. obrotów wszystkich instytucji (w II poł. 2015 r. ich udział wynosił 21 proc.

Również na rynku derywatów w pierwszej połowie 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 47 proc. Na rynku opcji zaś ich udział wyniósł 51 proc. W I półroczu 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 36 proc. i 17 proc. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 10 proc., a udział instytucji krajowych wyniósł 39 proc.

Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych