Lipiec, 2016

Spółka Ryszarda Krauzego wykluczona z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wykluczeniu z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Petrolinvest założonej przez Ryszarda Krauzego. Jak podaje KNF, Petrolinvest dopuścił się licznych naruszeń związanych z “nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych (…)”, a “poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania (…)”.

UniCredit sprzedał część akcji Pekao SA inwestorom instytucjonalnym

UniCredit, jedna z największych grup bankowych w Europie, włoski właściciel Pekao, borykający się z problemami wywołanymi przez toksyczne kredyty, obniżającymi jej wartość, by nie utracić płynności finansowej postanowiła pozbyć się 10 proc. akcji Pekao, za ok. 3,3 mld zł. UniCredit utrzymała pakiet akcji odpowiadający 40,1 proc. kapitału zakładowego, dający grupie kontrolę nad bankiem.

Bilans płatniczy Polski w maju 2016 roku

Narodowy Bank Polski poinformował, że w maju br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). NBP podał ponadto, że łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1

Fitch utrzymuje rating Polski i “stabilną” perspektywę

Wczoraj w nocy agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- a perspektywę określiła jako stabilną. Jako argument podała stabilną sytuację makroekonomiczną naszego kraju. Fitch przewiduje wzrost realnego PKB w 2016 roku na 3,2 proc. W kolejnych latach ma on wynosić 3,3 procenta. Prognoza deficytu na 2016 rok wynosi 2,8 procent a w roku

Podaż pieniądza w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski wystosował komunikat na temat podaży pieniądza w ubiegłym miesiącu. Jak wynika z komunikatu podaż pieniądza M3 w czerwcu br. zwiększyła się o 11,1 mld zł. Najwięcej przyrosły zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków.

Inflacja bazowa w czerwcu 2016 roku

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. rok do roku. W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości pozostają

Aktywa rezerwowe Polski w czerwcu 2016 r.

Na koniec czerwca br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 99,2 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 110,3 mld USD.

Handel zagraniczny w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost obrotów handlu zagranicznego, większy przypadku eksportu niż importu. Dodatnie saldo obrotów ogółem było wyższe niż przed rokiem. Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz import z krajów rozwijających się. Ponadto, w wyniku wzrostu wartości dostaw na Ukrainę

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w czerwcu 2016 r.

W czerwcu 2016 r. obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły wartość poziom 16,8 mld zł, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Liczba transakcji w tym miesiącu wyniosła 1,5 mln, odnotowując wzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca przyszłej koniunktury w gospodarce globalnej, związana dodatkowo z konsekwencjami referendum dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wynik tego referendum przyczynił się do wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie w osłabieniu kursów walut i spadku cen aktywów w
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych