NBP: Raport o kondycji przedsiębiorstw w II kw. 2016

Narodowy Bank Polski opublikował informację o kondycji sektora przedsiębiorstw, w którym pokazuje jak przedsiębiorstwa oceniają swoją kondycję i koniunkturę w II kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na III kwartał 2016 r.

Sytuacja ekonomiczna
Zdaniem ankietowanych firm w II kwartale 2016 r. ich kondycja była dobra, chociaż nieco poniżej odczytów z poprzedniego badania. Firmy zakładają jednak pogorszenie koniunktury w najbliższych miesiącach. Istnieją jednak przesłanki, że spowolnienie będzie miało charakter przejściowy. Zmniejszyła się grupa przedsiębiorstw, które za barierę rozwoju wskazują deflację, względnie naciski na obniżenie cen.

Popyt i produkcja
Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw może się osłabić, o czym świadczą spadki prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji, które kształtują się poniżej długookresowej średniej. Pogorszenie koniunktury dotknie zarówno podmioty świadczące usługi dla konsumentów oraz biznesu, jak i usługi nierynkowe. Te pesymistyczne prognozy przedsiębiorstw pozwalają w najbliższym okresie oczekiwać osłabienia dynamiki sprzedaży, które powinno mieć charakter przejściowy.

Zatrudnienie
Prognozy zatrudnienia na III kwartał 2016 r. są zbliżone do prognoz z poprzedniego kwartału i świadczą również o optymistycznych perspektywach sprzedaży. Plany dalszego zwiększenia liczby etatów ma obecnie 15 proc. firm (spadek – około 5 proc.). Wzrost zatrudnienia przewiduje większość sektorów gospodarki, nawet te oceniające niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej jako wysoką.

Wynagrodzenia
Podwyżki wynagrodzeń planowane na III kwartał 2016 r. obejmą nieco mniejszą część zatrudnionych niż w poprzednim kwartale, ale większą niż przed rokiem. Zwiększyła się nieco planowana średnia wysokość podwyżek wynagrodzeń – przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace, podniosą je w III kw. 2016 r. o średnio 5,4 proc., zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie nieco mniej niż w poprzednim kwartale tj. o 3,4 proc., co oznacza, że wynagrodzenia będą bardziej rosnąć w mniejszych przedsiębiorstwach.

Płynność
W II kwartale 2016 r. sektor przedsiębiorstw utrzymał bardzo wysoki poziom płynności finansowej. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego, jak i zadłużenia wynikającego z rozliczeń handlowych pozostała nadal bardzo dobra. Badani przedsiębiorcy deklarują, że brak płynności czy zatory płatnicze nie stanowią dzisiaj bariery dla prowadzenia działalności, co ma potwierdzenie w statystkach odnoszących się do skali rejestrowanych upadłości.

Inwestycje
W ciągu ostatniego kwartału oceny aktywności inwestycyjnej nie zmieniły się – pozostają na obniżonym (względem lat 2014-2015), ale stabilnym poziomie. Wyraźne spadki dotyczą firm z sektora publicznego a firmy prywatne notują wysoko historyczny poziom wskaźników.

Kredyt bankowy i jego dostępność
W II kwartale 2016 r. nieco więcej przedsiębiorstw było zainteresowanych kredytem bankowym (choć nadal niewielka grupa), pomimo jego wysokiej dostępności i historycznie niskiej ceny. Firmy inwestują wykorzystując oszczędności a kredytobiorcy również inne formy inwestowania – w tym leasing i faktoring.

W przeprowadzonym w czerwcu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 1868 podmiotów wybranych z całego kraju.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych