Gospodarka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – lipiec 2016

Narodowy Bank Polski opublikował raport, opisujący sytuację gospodarczą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego zwolniło.

Za powód spadku tempa odpowiada przede wszystkim obniżenie inwestycji (głównie budowlanych), a w konsekwencji przejściowe zmniejszenie się napływu środków z funduszy unijnych, które w poprzednich latach intensywnie wspierały inwestycje infrastrukturalne. Spowolnił się również wzrost eksportu, zwłaszcza do strefy euro. Na pogorszenie zewnętrznych uwarunkowań bez wątpienia miało pogorszenie się koniunktury w związku z wynikiem referendum w sprawie BREXIT-u, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej.

Najważniejszym źródłem wzrostu została konsumpcja prywatna – przy spadku nakładów inwestycyjnych oraz umiarkowanym tempie wzrostu popytu zagranicznego. W całym regionie dynamicznie rosło spożycie indywidualne, czemu sprzyjał wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń nominalnych, zwłaszcza w krajach, w których stopa bezrobocia spadła poniżej neutralnego dla płac poziomu (kraje bałtyckie, Bułgaria oraz Rumunia). Gospodarstwa domowe w krajach regionu nadal korzystały z pozytywnego oddziaływania niskich cen energii na siłę nabywczą ich dochodów. Zmiany w polityce gospodarczej nakierowane na wzmocnienie wzrostu dochodów gospodarstw domowych również miały wpływ na wsparcie konsumpcji. W gospodarkach, w których banki są w dobrej kondycji a gospodarstwa domowe nie są nadmiernie zadłużone (m.in. Czechach, Polsce i na Słowacji), wzrostowi konsumpcji sprzyja rosnąca akcja kredytowa.

Niestety spadek dynamiki inwestycji publicznych związany ze zmniejszeniem napływu funduszy unijnych, będzie główną przyczyną niewielkiego spowolnienia tempa wzrostu w najbliższych dwóch latach w państwach regionu. Spowolni również eksport, a wkład wymiany handlowej do wzrostu PKB w krajach regionu pozostanie ujemny. Najważniejszym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna.

W najbliższych kwartałach oczekuje się dalszego wzrostu zatrudnienia, co powinno przełożyć się na wzrost wynagrodzeń. Inflacja, pomimo oczekiwanego wzrostu, nadal pozostanie stosunkowo niska, bez znaczącego wpływu na realne dochody gospodarstw domowych. Główne czynniki ryzyka dla wzrostu to niepewność w gospodarkach europejskich spowodowana Brexit-em, spowolnienie gospodarcze na świecie wywołane przez słabą koniunkturę w krajach rozwijających się oraz utrudnienia w handlu związane z potencjalnym ograniczeniem swobodnego przepływu towarów i osób wewnątrz strefy Schengen.

 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych