Stopy procentowe NBP bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 1,50%

– stopa lombardowa 2,50%

– stopa depozytowa 0,50%

– stopa redyskonta weksli 1,75%

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy  czym utrzymuje się niepewność dotycząca jego perspektyw. W strefie euro trwa stopniowe ożywienie, jednak na perspektywy aktywności gospodarczej w  tej strefie negatywnie oddziałuje słaba koniunktura w krajach rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych –mimo obniżenia dynamiki PKB w I kw. –oczekiwana jest kontynuacja umiarkowanego wzrostu  aktywności  gospodarczej.

Napływające  dane sygnalizują  dalsze  osłabienie wzrostu gospodarczego w Chinach, a Rosja i Brazylia pozostają w recesji. Ceny ropy naftowej oraz wielu innych surowców na rynkach światowych –pomimo pewnego   wzrostu   w   ostatnich  miesiącach –pozostają wyraźnie niższe  niż w poprzednich   latach.  Niskie  ceny  surowców  wraz  z  umiarkowaną  aktywnością gospodarczą  na  świecie  są  główną  przyczyną  utrzymywania  się  dynamiki  cen konsumpcyjnych  w  wielu  gospodarkach  na  bardzo  niskim  poziomie.  W niektórych gospodarkach –w tym w strefie euro –dynamika cen jest ujemna. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, w  tym  stopę  depozytową  poniżej  zera,  a  także  kontynuuje  zakupy  aktywów finansowych.  Natomiast  Rezerwa  Federalna –po podwyżce w grudniu –utrzymuje stopy  procentowe  na niezmienionym  poziomie, sygnalizując ich możliwy wzrost w przyszłości.

W  Polsce w I kw. br. nastąpiło obniżenie dynamiki PKB. Do  spowolnienia  wzrostu gospodarczego  przyczynił  się  głównie  spadek  inwestycji  związany częściowo  z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy budżetowej. Jednocześnie wzrost  popytu  konsumpcyjnego pozostał  stabilny,  czemu  sprzyjało  rosnące zatrudnienie,    poprawa  nastrojów konsumentów oraz wzrost  kredytu dla  gospodarstw  domowych.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się dobrą sytuację finansową firm i wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych, spadek inwestycji –a zatem również osłabienie wzrostu gospodarczego –na  początku  br.  był  prawdopodobnie  przejściowy.

Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych  związane  z  uruchomieniem  Programu  „Rodzina  500plus”będzie oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Czynnikiem 2/2 ryzyka dla krajowej aktywności gospodarczej pozostaje natomiast niepewność dotycząca koniunktury za granicą. Ze względu na ujemną lukę popytową, a także umiarkowaną dynamikę przeciętnych nominalnych wynagrodzeń, w gospodarce nie ma obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika  cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Do spadku cen przyczyniają się nadal głównie czynniki zewnętrzne, w szczególności wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych oraz niska dynamika cen w otoczeniu polskiej    gospodarki.    Towarzyszą  temu  bardzo  niskie  oczekiwania  inflacyjne. Utrzymująca  się  deflacja  nie  wywiera  jak  dotąd negatywnego  wpływu  na  decyzje podmiotów gospodarczych.

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu  na  wcześniejszy  silny spadek  cen  surowców  na  rynkach  światowych. Jednocześnie,  po  przejściowym  spowolnieniu  dynamiki  PKB  na początku  roku,  w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt konsumpcyjny wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych.  Jednocześnie  źródłem  niepewności  dla  gospodarki –w   tym   dla kształtowania się cen –pozostaje ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych