Nowelizacja Rekomendacji H w bankach

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała założenia nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Obecnie obowiązująca wersja Rekomendacji H była nowelizowana w 2011 r. Od tego czasu nastąpiły znaczące zmiany w otoczeniu regulacyjnym, zarówno w zakresie polskich przepisów prawa i standardów, jak i rozwiązań światowych, w tym zwłaszcza europejskich. W dniu 1 listopada 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo bankowe, a w dniu 13 września 2015 r. znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W lipcu 2014 r. KNF wydała „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Oczekiwane jest zastąpienie uchwały KNF nr 258/2011 rozporządzeniem Ministra Finansów. Trwają też prace nad projektem Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Wydane też zostały nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.  Zachodzi więc potrzeba zapewnienia spójności oczekiwań KNF z wdrożonymi i planowanymi przepisami prawa i standardami.

Nowelizacja Rekomendacji H będzie bazowała na następujących założeniach:

– oparcie systemu kontroli wewnętrznej na anglosaskiej koncepcji internal control system, tj. na zbiorze mechanizmów kontrolnych zapewniających osiągnięcie ustawowych celów (tj. skuteczności i efektywności działania banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku, zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi), w miejsce obecnego podejścia ukierunkowanego na kontrolę funkcjonalną (z francuskiego contre role),
– traktowanie systemu kontroli wewnętrznej jako odrębnego systemu względem systemu zarządzania ryzykiem, poprzez rozróżnienie – zgodnie z ustawą – dwóch systemów z odrębnymi mechanizmami kontroli wewnętrznej i kontroli ryzyka,
– umieszczenie komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej,
– ujęcie systemu kontroli wewnętrznej w ramach modelu trzech linii obrony (pierwsza linia obrony – działalność biznesowa, druga – komórka do spraw zgodności, trzecia – komórka audytu wewnętrznego), poprzez przypisanie do tych linii odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
Projekt nowelizacji Rekomendacji H zostanie skierowany do publicznych konsultacji na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych