PKO Bank Polski ze zgodą KNF na przejęcie Nordea Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Banku Polska. Dzisiejszą decyzję Komisji poprzedziła zgoda dotycząca nabycia akcji Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wydana 25 lutego. Zamknięcie transakcji i włączenie banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz spółki leasingowo-faktoringowej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego planowane jest na 1 kwietnia 2014 r.

Brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego to ostatni warunek prawny konieczny do realizacji umowy o przejęcie przez PKO Bank Polski części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea – spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. We wrześniu 2013 r. PKO Bank Polski uzyskał zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego, niezbędną ze względu na posiadanie przez PKO spółek zależnych na Ukrainie. W październiku 2013 r. bezwarunkową zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.

-Decyzja KNF otwiera drogę do realizacji zawartej w czerwcu ubiegłego roku umowy. Po sfinalizowaniu transakcji będziemy koncentrować się na sprawnym przeprowadzeniu procesu integracji. Potencjał przejmowanych aktywów chcielibyśmy wykorzystać do wzmocnienia grupy kapitałowej banku i zaoferowania nowej jakości na rynku usług finansowych – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ). Zgodnie z aktualnymi terminami dotyczącymi ogłoszonego wcześniej wezwania, zapisy do sprzedaży akcji Nordea Bank Polska przyjmowane będą do 1 kwietnia 2014 r.

Zamknięcie transakcji nastąpi 1 kwietnia 2014 r. Od tego momentu do planowanej na przełom września i października 2014 fuzji prawnej, Nordea Bank Polska stanowić będzie odrębną spółkę w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oba banki zachowają pełną odrębność w zakresie świadczonych usług i dostępnej sieci placówek. Od fuzji prawnej – polegającej na przejęciu całego majątku i działalności Nordea Bank Polska przez PKO Bank Polski – PKO stanie się następcą prawnym Nordea Bank Polska, a dwie dotychczas odrębne instytucje tworzyć będą jeden podmiot prawny. Planowane jest, że w ciągu dwóch tygodni od fuzji prawnej marka Nordea zostanie zastąpiona marką PKO Banku Polskiego. Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu spółek. Przewidywany koniec tego procesu to pierwsza połowa 2015 roku.

Przejęcie spółek Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych. Spółka ubezpieczeniowa pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego
i funkcjonować będzie pod nową marką. Zmiana nazwy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od sfinalizowania transakcji. Spółka Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

Włączenie aktywów Nordea do Grupy PKO Banku Polskiego przyczyni się do umocnienia instytucji jako wiodącego banku uniwersalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Bank potwierdzi swoją pozycję lidera w bankowości detalicznej i wzmocni w bankowości korporacyjnej, szczególnie w zakresie obsługi klientów międzynarodowych. Sieć sprzedaży zwiększy się o około 25 proc. w największych miastach, z czego większość stanowić będą placówki w atrakcyjnych lokalizacjach. Przejęcie Nordea Polska TUnŻ przyspieszy osiągnięcie celów strategicznych w obszarze ubezpieczeń, które również zakłada strategia PKO Banku Polskiego.
***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku po III kwartałach 2013 roku wyniósł 2,29 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz piąty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych