PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego

Pozytywna decyzja KNF umożliwi uruchomienie PKO Banku Hipotecznego, nowego podmiotu w Grupie Kapitałowej PKO, na przełomie 2014 i 2015 roku.

PKO Bank Hipoteczny prowadzić będzie obsługę sprzedażową i posprzedażową w oparciu o model agencyjny w całej sieci detalicznej PKO Banku Polskiego, a także poprzez jego pośredników lub agentów. Model biznesowy zakłada bliską współpracę obu instytucji na zasadzie outsourcingu niektórych funkcji.

Według wstępnych założeń udział PKO Banku Hipotecznego w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy wyniesie do 30%. Rozważany jest również transfer części obecnych kredytów hipotecznych banku matki do nowej spółki.

– Utworzenie nowego podmiotu w Grupie PKO to nie tylko element realizacji strategii na lata 2013-15, która zakłada porządkowanie aktywów, wykorzystanie synergii oraz stworzenie fabryk produktowych, wspieranych przez Bank pod względem operacyjnym, kapitałowym oraz dystrybucyjnym. To także ważna inicjatywa w kierunku stabilizacji sektora bankowego poprzez zmniejszenie ryzyka luki płynnościowej, która może przyczynić się także do korzystnego dla gospodarki zwiększenia dynamiki akcji kredytowej – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Finansowanie PKO Banku Hipotecznego w głównej mierze pochodzić będzie z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych, w pierwszej kolejności na rynku polskim. Pierwsza emisja mogłaby nastąpić w 2015 roku.

– PKO Bank Hipoteczny zwiększy bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej poprzez wyeliminowanie niedopasowania zapadalności terminów kredytów i wymagalności depozytów oraz stworzy możliwość dywersyfikacji długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych po kosztach niższych od kosztów obligacji niezabezpieczonych – mówi Rafał Kozłowski, szef projektu PKO Banku Hipotecznego.

Siedzibą PKO Banku Hipotecznego będzie Gdynia.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych