Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I półroczu 2013

W I poł. 2013 r. nastąpiła nieznaczna zmiana w strukturze inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW; udział inwestorów zagranicznych wyniósł 49% (+3 pkt. proc. rdr), inwestorów instytucjonalnych 37% (+2 pkt. proc. rdr) oraz 14% w przypadku inwestorów indywidualnych (-5 pkt. proc. rdr)
Na NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I poł. 2013 r. odpowiadali za 72% obrotów
Inwestorzy indywidualni niezmiennie dominują także w obrotach kontraktami terminowymi (50%), podczas gdy podmioty zagraniczne odpowiadają za 16% obrotu kontraktami, a instytucje krajowe za 34%
W I pół. 2013 r. istotnie zwiększyła się aktywność inwestorów instytucjonalnych na rynku opcji (48%, +16 pkt. proc. rdr)

GŁÓWNY RYNEK GPW – obroty akcjami:
W I poł. 2013 r. podobnie jak w latach ubiegłych, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta grupa wygenerowała 49% obrotów akcjami, przy czym w całym roku 2012 odnotowano jej udziału w obrotach na poziomie 48%. Wśród brokerów zagranicznych w I półroczu 2013 r. dominowały firmy z Wielkiej Brytanii (57%), na drugiej pozycji po raz kolejny znalazły się instytucje z Francji (18%).

Udział krajowych instytucji finansowych w I poł. 2013 r. wyniósł 37%. Wśród instytucji dominowały fundusze inwestycyjne oraz podmioty świadczące usługi animatorów (udział po 30%) oraz fundusze emerytalne (25%).
Udział inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku akcji wyniósł 14%, podczas gdy w drugim półroczu 2012 r. kształtował się na poziomie16%.

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji.

tab1_iwo.jpg

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

RYNEK NEW/CONNECT:
Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I poł. 2013 r. odpowiadali za 72% obrotów. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 7% obrotów, a instytucje krajowe wygenerowały obroty na poziomie 21%. Wsród instytucji krajowych w obrotach na NewConnect dominowały fundusze inwestycyjne i odpowiadały za 33% obrotów akcjami.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect.

tab2_iwo.jpg

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH:
Również na rynku kontraktów terminowych w I poł. 2013 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 50%, podczas gdy instytucje krajowe wygenerowały 34% obrotów, a inwestorzy zagraniczni – 16%. Istotnie zwiększył się udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na rynku opcji – w badanym okresie instytucje krajowe odpowiadały za obroty na poziomie 48%, podczas gdy podmioty zagraniczne wygenerowały obroty opcjami na poziomie 14%, a udział inwestorów indywidualnych spadł do 38% (w drugim półroczu 2012 r. – 46%).

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych.

tab3_iwo.jpg

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji.

tab4_iwo.jpg

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

GPW przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w pierwszym półroczu 2013 r. Zgodnie z przyjętą metodologią* udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, dane roczne zostały obliczone na podstawie danych półrocznych.

* Udział w badaniu wzięło 31 krajowych członków GPW, który wypełnili przygotowane przez GPW ankiety. Respondenci podawali dokładne wartości. Przy pomocy zmodyfikowanej metody oszacowano również strukturę klientów zagranicznych Członków Giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne, realizowane na GPW.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych