Wyniki Grupy Nordea za I kwartał 2013

Komentarz Prezesa Zarządu, Christiana Clausena odnośnie osiągniętych wyników:
“Wyniki wygenerowane przez Grupę Nordea są zgodne z założeniami planu finansowego, zaprezentowanymi w dniu 6 marca na Dniu Rynków Kapitałowych. Z przyjemnością odnotowuję fakt, iż bieżący kwartał jest dziesiątym z kolei, w którym utrzymaliśmy płaski trend kosztowy. Nasze skoncentrowane wysiłki w obszarze adekwatności kapitałowej pozwoliły nam zwiększyć wartość wskaźnika Core tier1 do poziomu 13,2%, pomimo trudności płynących ze znowelizowanych przepisów MSR 19.
Prace nad zwiększeniem przychodów przyniosły pozytywne efekty pozwalając nam ograniczyć niekorzystne skutki niskich stóp procentowych oraz niskiej aktywności sektora korporacyjnego. Jesteśmy przekonani, że dążenia do wzrostu przychodów stanowić będą nadal czynniki determinujące przyrost przychodów operacyjnych.
Nasz portfel kredytowy nadal cechuje się dobrym poziomem jakości. Obserwujemy sygnały świadczące o stabilizacji jakości kredytów w Danii oraz w segmencie spedycji. Na przestrzeni 2013 roku oczekujemy dalszej poprawy w stosunku do wyników notowanych w 2012 roku.”
Porównanie wyników pierwszego kwartału 2013 z wynikami pierwszego kwartału 2012 (Pierwszy kwartał 2013 vs. Czwarty kwartał 2012):
• Wzrost całkowitych przychodów operacyjnych o 1% (-3%)
• Wzrost zysku operacyjnego o 2% (brak zmiany)
• Wzrost wskaźnika kapitałowego “Core tier 1” do poziomu 13,2% z 11,6% (wzrost z poziomu 13,1%)
• Wzrost wskaźnika Koszty/Przychody do poziomu 51% z 50% (wzrost z poziomu 50%)
• Spadek wskaźnika kredytów straconych z poziomu 26 punktów bazowych do poziomu 23 p.b. (spadek z poziomu 29 pb)
• Stopa zwrotu na kapitale 11,3%, spadek z 11,9% (spadek z 12,3%)
Podsumowanie kluczowych danych finansowych,
mln EUR 1 kw 2013 4 kw 2012 Zmiana % 1 kw 2012 Zmiana %
Wynik odsetkowy netto 1400 1429 -2 1420 -1
Całkowite przychody operacyjne 2558 2630 -3 2531 1
Zysk przed uwzględnieniem strat kredytowych 1259 1303 -3 1255 0
Straty kredytowe netto -199 -244 -18 -218 -9
Wskaźnik kredytów straconych (w ujęciu rocznym), p.b 23 29 26
Zysk operacyjny 1060 1059 0 1037 2
Zysk skorygowany o ryzyko 863 882 -2 829 4
Rozwodniony EPS, EUR 0,20 0,21 0,19
Stopa Zwrotu na Kapitale, % 11,3 12,3 11,9
Kursy wymiany dla DKK, NOK i SEK w pierwszym kwartale 2013 w pozycjach rachunku wyników wynoszą odpowiednio 7.46, 7.43 oraz 8.50.
Więcej informacji:
Joanna Krawczyk-Golba tel. +58 669 12 36
Sławomir Ronkowski (dyrektor) tel. +58 669 12 32
Departament Marketingu i Komunikacji Nordea Bank Polska SA

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych