Debiut spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

13 lutego 2013 na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA.

Spółka POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA jest 2. debiutantem w roku 2013 na Głównym Rynku GPW oraz 439. emitentem na tym rynku.

Historia
Spółka została założona w dniu 25 marca 2011 roku pod firmą Grupa PHN SA. Emitent powstał jako podmiot holdingowy dla wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w sektorze nieruchomości. Celem powołania Spółki oraz utworzenia Grupy Kapitałowej (poprzez wniesienie akcji i udziałów podmiotów zależnych) było utworzenie zgrupowania spółek posiadających nieruchomości i zarządzających nimi a następnie prywatyzacja.
W dniu 25 kwietnia 2012 Emitent zmieniał nazwę na Polski Holding Nieruchomości SA.

Przedmiot działalności
Emitent tworzy Grupę Kapitałową w skład której poza podmiotem dominującym, mającym status spółki holdingowej, wchodzi 15 podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących spółek operacyjnych: Budexpo. Dalmor, Intraco, Warszawski Holding Nieruchomości i Wrocławskie Centrum Prasowe.
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest działalność związana z najmem, tj. zarządzanie nieruchomościami, które w szczególności obejmuje działania związane z aktywnym administrowaniem posiadanymi nieruchomościami przez ich wynajmowanie, obsługę najemców oraz bieżące utrzymanie nieruchomości. Działalność ta wspomagana jest przez działalność deweloperską komercyjną, polegającą na planowaniu, przygotowywaniu i realizacji nowych projektów na wynajem w ramach programu inwestycyjnego.
Dodatkową działalnością realizowaną w ramach Grupy jest działalność deweloperska mieszkaniowa, która obejmuje w szczególności działania związane z budową i sprzedażą powierzchni mieszkalnych. Ponadto ze względu na swoją historię i spuściznę po spółkach zależnych, Grupa prowadzi także działalność, która obejmuje m.in. świadczenie usług portowych, przeładunkowych, chłodniczych i energetycznych.

Rynek: podstawowy.
System notowań: ciągłe.
Sektor: deweloperzy.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych