Warszawska giełda wprowadza zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

21 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła zmiany w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”
Zmiany dotyczą głównie kwestii organizowania przez spółki giełdowe elektronicznych walnych zgromadzeń

Elektroniczne walne zgromadzenia, o których mówi art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, stanowią ważne narzędzie do zwiększania korporacyjnej aktywności akcjonariuszy. Zapewnienie możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy i ich pełnomocników znajdujących się poza miejscem walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest jednak przedsięwzięciem opartym na podstawie prawnej, które może być uznawana za niewystarczającą dla pełnego bezpieczeństwa funkcjonowania spółki. Z tego też względu GPW zdecydowała o pozostawieniu zagadnienia głosowania na odległość w części pierwszej DPSN, a więc utrzymania tej zasady jako rekomendacji. Tym samym emitenci nie będą mieć obowiązku publikacji raportów bieżących o stosowaniu tej zasady. Będą mieli obowiązek zamieszczania informacji na ten temat w raportach rocznych.

Pozostałe możliwości udziału z walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, to jest transmisja z obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie walnego zgromadzenia umożliwiającej akcjonariuszom znajdującym się poza miejscem obrad wypowiadanie się w toku tych obrad, coraz częściej pojawiają się w praktyce organizacji walnych zgromadzeń spółek publicznych. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. obie te formy elektronicznego walnego zgromadzenia obowiązywać będą jako zasady umieszczone w pkt. 10 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Ponadto w Części II DPSN dodano zasadę zobowiązującą zarządy spółek giełdowych do umieszczania na stronie internetowej spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Zasada ta, jako istotna dla poprawy transparentności spółki, doceniana także w kontekście przeciwdziałania ewentualnym manipulacjom związanym z rzeczywistym przebiegiem obrad walnego zgromadzenia, zastąpiła dotychczasową rekomendację w tym zakresie.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych