Raport Western Union przygotowany przez CASE dowodzi: Przepływy pieniężne z zagranicy zwiększyły polskie PKB oraz dochody polskich gospodarstw domowych

  • Przez ostatnie 20 lat ponad 15,5 mld zł zostało przesłanych do Polski za pośrednictwem Western Union
  • Do 2009 r. przekazy z zagranicy przewyższały wartość funduszy otrzymanych z Unii Europejskiej

 

Warszawa, 5 lipca 2012 – W ciągu ostatnich 17 lat Polacy mieszkający za granicą przekazali do kraju łącznie 160 mld zł – tak wynika z raportu Western Union „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012” przygotowanego przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. W ocenie ekspertów kwota ta, porównywalna z wysokością funduszy otrzymanych przez Polskę z budżetu Unii Europejskiej, przyczyniła się do zwiększenia konsumpcji oraz pobudzenia wzrostu PKB. Około 10 proc. wszystkich transferów (włączając w to przekazy nieformalne) z lat 1992-2011 dokonano za pośrednictwem firmy Western Union, światowego lidera przekazów pieniężnych, który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej obecności na polskim rynku.

Jak pokazuje raport Western Union, transfery z zagranicy, definiowane jako przekaz zarobków pracowników długo- i krótkookresowych, odegrały w polskiej gospodarce istotną rolę, stanowiąc
w latach 1995-2011 0,3-1,7 proc. PKB. Łącznie w latach 1995-2011 do Polski trafiło 160 mld zł pochodzących z transferów pieniężnych od osób mieszkających i pracujących poza krajem. Te środki zwiększyły średni roczny wzrost realny dochodów do dyspozycji o 0,2 pkt. proc. (z 2,7 proc. do
2,9 proc.), co z kolei przełożyło się na podniesienie średniorocznego tempa konsumpcji gospodarstw domowych o 0,1 pkt. proc. (z 4,1 proc. do 4,2 proc. w ujęciu realnym) i wyższą roczną dynamikę PKB średnio również o 0,1 pkt. proc. (z 4,3 proc. do 4,4 proc.).

Western Union wie, jakie duże znaczenie dla wielu państw na całym świecie mają przekazy pieniężne. Jesteśmy przekonani, że przekazy pieniężne wywarły znaczący wpływ na polską gospodarkę. Szczególnie w ostatnich 20 latach wielu Polaków, ich rodziny i bliscy pomnażali swoje dochody dzięki przekazom” – mówi Hikmet Ersek, prezydent Western Union.

„Gospodarka polska bez transferów rozwijałaby się wolniej, a najprawdopodobniej rozwojowi temu towarzyszyłyby większe dysproporcje dochodowe, gdyż  efektem występowania dochodów zagranicznych jest również niewielki spadek zróżnicowań dochodowych i spadek stopy ubóstwa” – twierdzi Katarzyna Piętka-Kosińska – Wiceprezes Zarządu CASE Doradcy.

 

Źródło: Raport Western Union „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012” przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE

 

Stabilny wzrost przekazów pieniężnych do 2008 r.

Na podniesienie wartości transferów zagranicznych wpłynęło przede wszystkim przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu Polacy uzyskali prawo do podejmowania pracy w innych państwach członkowskich. Szczególnie widoczne było to w 2004 r., gdy wzrost transferów o ponad połowę zwiększył ich rolę w budżetach gospodarstw domowych z 1 proc. do 1,7 proc. Najwyższą wartość rzeczywiste napływy transferów osiągnęły w 2007 r. 20,1 mld zł, czyli 1,7 proc. PKB i 2,7% dochodów gospodarstw domowych. Wzrost ten został zahamowany kryzysem finansowym lat 2008-2009, kiedy to skala emigracji zarobkowej osłabła wraz z wielkością osiąganych dochodów. W 2011 r. przekazy zagraniczne stanowiły ok. 1 proc. polskiego PKB.

Przekazy pieniężne do Polski przewyższały napływ środków unijnych

Przez wiele lat prywatne transfery z zagranicy znacząco przewyższały napływ środków unijnych.
W okresie otrzymywania środków przedakcesyjnych transfery były średnio dwukrotnie większe, ponad 5-krotnie w 2005 r., kiedy to rozpoczęło się wydatkowanie środków unijnych na realizację Polityki Spójności w ramach budżetu 2004-2006. W kolejnych latach (do 2008 r.) prywatne transfery przewyższały środki unijne o kilkadziesiąt procent. Od 2009 r. relacja ta się odwróciła: środki unijne przewyższają prywatne transfery około 2-krotnie.

 „Środki unijne bez wątpienia dały bardzo silny impuls dla ekonomicznego i społecznego rozwoju Polski, przyczyniając się do realizacji wielu ważnych inwestycji, przede wszystkim infrastrukturalnych. Jednak przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasza gospodarka miała alternatywne źródło finansowania wspierające głównie budżety polskich rodzin. Taką właśnie rolę wypełniały przekazy pieniężne.” – mówi Konrad Olszaniecki, Dyrektor Western Union na Region Europy Centralnej
i Wschodniej. „Teraz wielu emigrantów wraca do kraju, ponieważ jego gospodarka rozwija się prężne, co skutkuje również zwiększeniem transferów z Polski za granicę.” – dodaje Konrad Olszaniecki.

Najważniejsi odbiorcy transferów: młodzi ludzie z mniejszych miejscowości

Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów z CASE, z dochodów zagranicznych częściej korzystają mieszkańcy małych miast i wsi niż dużych aglomeracji, żyjący w województwach położonych na zachodzie kraju oraz o dużym odpływie migracyjnym – opolskim, pomorskim
i podkarpackim. Częściej są to duże gospodarstwa domowe, zwłaszcza młode rodziny z dziećmi, niż gospodarstwa osób starszych i samotnych. Ogółem, w Polsce z tego rodzaju dochodów korzysta około 330 tys. gospodarstw domowych, czyli ponad 1,2 mln osób.

Western Union – zaangażowanie w rozwój gospodarczy Polski przez ostatnie 20 lat

Western Union ma swój udział w przekazywaniu Polakom pieniędzy od ich bliskich żyjących za granicami kraju. W ciągu ostatnich 20 lat firma obsłużyła prawie 10 proc. prywatnych transferów pieniężnych – w sumie blisko 15,5 mld zł. Największy udział w przekazach firma miała w roku poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – prawie co piąta złotówka przekazywana przez podmioty prywatne napływała do kraju przez ten kanał. Późniejsza swoboda podróżowania zmniejszyła wysokość przekazów, jednak ten trend ulega odwróceniu i ostatni rok był rekordowy dla Western Union w Polsce. W tym czasie do kraju zostało przetransferowane ponad 1,8 mld złotych – najwięcej od początku działalności firmy na naszym rynku. Dodatkowo firma uruchomiła w marcu br. nową usługę – Western Union Business Solutions.

Źródło: Raport Western Union „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012” przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE

 

„Rosnąca wysokość przekazów pokazuje jak dużym zaufaniem Polacy darzą Western Union, nawet
w czasach kryzysu finansowego. Chcemy dalej stanowić uznany kanał przepływu pieniędzy oferując klientom solidne, wygodne i szybkie rozwiązania w tym zakresie – aby mogli przesyłać pieniądze
w gotówce, na konto, drogą elektroniczną i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.”
– mówi Konrad Olszaniecki, Dyrektor Western Union na Region Europy Centralnej i Wschodniej.

 

O Western Union

Spółka Western Union (NYSE: WU) jest liderem w zakresie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych. Western Union wraz ze swoimi spółkami zależnymi: Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil oraz Western Union Business Solutions, oferuje klientom indywidualnym i biznesowym szybkie, niezawodne i wygodne sposoby wysyłania i odbierania pieniędzy na całym świecie, jak również dokonywania płatności oraz poleceń zapłaty. Western Union, Vigo i Orlandi Valuta udostępniają swoje usługi poprzez połączoną sieć ponad 500 tys. placówek w ponad 200 krajach i terytoriach na świecie. W 2011 r. firma Western Union wykonała ponad
226 mln transakcji pomiędzy klientami indywidualnymi na całym świecie, przesyłając łącznie 81 miliardów dolarów, a także zrealizowała 425 milionów transakcji biznesowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.westernunion.pl

 

 

O CASE

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną
i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. CASE prowadzi badania ekonomiczne kierując się przekonaniem, że badania, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki, poprzez polepszenie sytuacji gospodarczej państwa służą dobrobytowi obywateli. Najwcześniejsze projekty CASE koncentrowały się na zagadnieniach transformacji systemowej w krajach postkomunistycznych i formułowania strategii rozwoju gospodarczego. W ramach misji doradczych eksperci CASE przekazywali wiedzę
i doświadczenie politykom gospodarczym w kilkunastu krajach. Zakres prac CASE systematycznie się zwiększał, obejmując pod koniec lat 90. także inne kluczowe zagadnienia, w tym integrację Unii Europejskiej, oraz związane z tym procesem społeczno-gospodarcze wyzwania dla regionu. Obecnie CASE koncentruje się na projektach makroekonomicznych, dotyczących polityki monetarnej, relacji UE ze wschodnimi sąsiadami, rynku pracy i polityki społecznej, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, rozwoju instytucjonalnego oraz redukcji ubóstwa. Wszystkie te obszary są kluczowe dla przyszłości Europy i globalnej gospodarki. CASE jest więcej niż zespołem ekspertów. Od samego początku istnienia CASE aktywnie działa w krajach rozwijających się i krajach transformacji (ok 30 krajów). Swoją ekspertyzą CASE dzielili się z tymi, dla których poprawa dobrobytu obywateli i sytuacji gospodarczej są priorytetowe.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych